Zasady kierowania i umieszczenia w DPS

Zasady kierowania i umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku

Podstawę prawną do skierowania do domu pomocy społecznej stanowi ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004

„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie Usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej’’.

                 / na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004/ Dz.U. nr 64, poz. 593 oraz Rozporządzenie MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 ; Dz.U z 2012 roku poz. 964/

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania / w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsca zameldowania /

Dokumenty wymagane w sprawie skierowania do Domu:

 • wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • aktualne karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalająca wysokość renty lub emerytury
 • oświadczenie o stanie majątkowym
 • kserokopia dowodu osobistego
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w DPS, a w przypadku braku zgody postanowienie Sądu o umieszczeniu ‘’ bez zgody ‘’
 • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 1. mieszkaniec nie więcej niż 70 % ze swojego dochodu
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
 3. gmina z terenu której osoba została skierowana, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania , a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1,2
 4. mieszkaniec domu pomocy Społecznej może w całości pokrywać koszt utrzymania za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu w roku 2014 wynosi 3195,42 zł i ulega zmianie w każdym roku.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS i przekazuje ją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Decyzję wraz z dokumentacją przekazywana jest do Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu, sposobie funkcjonowania Domu.

Osoba oczekująca na zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej otrzymuje pisemne lub telefoniczne powiadomienie od Dyrekcji Domu o terminie przyjęcia.

Wszelkich informacji na temat przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu udzielą pracownicy socjalni w dni robocze od 700 -1500 :

 1. 12 / 274 80 18
 2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Co oferuje Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu:

ü   Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w wieku podeszłym

ü  Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, religijnych i społecznych na poziomie obowiązującego standardu

ü   Dom przygotowany jest na przyjęcie 75 mieszkańców, posiada pokoje 1 – 2 - 3 osobowe. Każdy pokój ma oddzielną łazienkę i balkony na I i II piętrze

ü   Do dyspozycji mieszkańców przeznaczony jest gabinet rehabilitacyjny i pokój gościnny

ü   Dom posiada własną kuchnię i stołówkę oraz na I piętrze kuchenkę podręczną

ü  Kadrę Domu stanowią pracownicy z odpowiednimi kompetencjami w zakresie udzielania wsparcia i pomocy , organizacji czasu wolnego osobom w nim przebywającym – pielęgniarki, opiekunowie, instruktorzy terapii zajęciowej, pracownicy socjalni, rehabilitant, dietetyk

ü   Mieszkańcy są objęci opieką lekarską na podstawie zasad ogólnych finansowanych z NFZ